27.9.2021
Odbahnění a udržovací práce rybníka

Společnost TREPART s.r.o. provedla udržovací práce spočívající v odbahnění, opevnění břehů z kameniva, dosypání a urovnání svahů na obecním rybníku. Práce probíhaly na pozemcích v intravilánu obce v blízkosti rodinné zástavby. Součástí stavebních prací bylo také dno dosypáno vhodnou hlinitopísčitou zeminou. Směsný stavební a vytěžený odpad byl roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadů. Odpady byly odváženy a likvidovány na místech k tomu určených.

30.8.2021
Rekonstrukce OC JIhlava

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu Rekonstrukce OC JIhlava. Objekt obchodního centra leží v intravilánu města v zastavěné zóně. Součástí bouracích a demontážních prací byly také veškeré odvozy bouraného materiálu a jejich ekologická likvidace.

14.7.2021
Demolice objektů za hranicí životnosti

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice obsahovala strojní demolici objektů a odvoz vzniklé suti na místo k tomu určené. Část demolovaných objektů obsahovala nebezpečné látky (azbest), které byly nejprve dle platné legislativy odstraněny. Závěrem demolice bylo začištění pozemků a předání investorovi.

2.6.2021
Demolice neobývaného objektu v k.ú. obce Noutonice

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici nevyužívaného objektu rodinného domu v intravilánu obce Noutonice, který se nacházel v těsné blízkosti hlavní komunikace. Demolovaný objekt byl v celkovém havarijním stavu. Součástí demolice byla také likvidace veškeré vzniklé suti a její odvoz na místo k tomu určeném.

28.5.2021
Demolice nevyužívaných objektů v k.ú. Průhonice

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici zchátralých objektů v zastavěné části intravilánu obce Průhonice. Součástí demolice byla také likvidace veškeré vzniklé stavební suti. Závěrem došlo k začištění pozemku a předání investorovi.

10.4.2021
Demolice bývalého skladu spěšnin

Společnost TREPART s.r.o. dokončila strojní demolici dlouhodobě nevyužívaného skladu spěšnin, který se nacházel na území Prahy 8 v k.ú. Nové město v areálu Masarykova nádraží. Součástí demolice byly také práce spojené s likvidací nebezpečného odpadu (azbest), který se nacházel na střeše objektu. Veškerý odpad, vzniklý při demolici byl tříděn a ekologicky zlikvidován na místě k tomu určeném.

10.3.2021
Demolice objektů Výškov

Společnost TREPART s.r.o. provedla strojní demolici několika objektů v areálu TR Výškov. Demolice probíhala za pomocí těžké demoliční techniky. Demoliční suť byla částečně předrcena a ponechána v místě demolice a zbylá část byla odvezena a uložena dle platné legislativy.

9.2.2021
Demolice objektu TR Řeporyje

Společnost TREPART s.r.o. provedla strojní demolici objektu TR Řeporyje. Jednalo se o demolici 4 podlažní podsklepené budovy. Součástí demolic byly také činnosti spojené s likvidací azbestu vč. legislativních procesů. Demoliční odpad byl řádně roztřídět a likvidován dle platné legislativy.

3.2.2021
Demolice objektů v k.ú. Praha - Žižkov

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici a likvidaci azbestu při demolici objektů v areálu situovaném v zastavěné oblasti hlavního města Prahy, v lokalitě Vackov. Jednalo se o demolici objektů dvoupodlažní ubytovny a jednopodlažních bývalých skladů.

10.1.2021
Odstranění lávky ev.č. L4, přes silnici I/22

Společnost TREPART s.r.o, provedla demolici lávky přes silnici I/22 v k.ú. Strakonice. Demolice probíhala za pomocí těžké demoliční a jeřábové techniky. Součástí demolice byla také likvidace veškerého vzniklého odpadu dle platné legislativy.

1.1.2021
Demolice objektů v ul. Pobřežní v Praze

Společnost TREPART s.r.o. provedla strojní demolici objektů v památkové rezervaci v ul. Pobřežní v Praze. Jednalo se o demolici vícepodlažních objektů za pomoci těžké techniky. Součástí demolice bylo také vyklizení objektů a odstranění veškerých sítí. Veškerý vzniklý odpad z demolice byl roztříděn a zlikvidován na místě k tomu určeném vč. odpadů kategorie "N". Závěrem demolice proběhlo vyrovnání pozemku a zajištění aby nedocházelo ke stékání dešťové vody.

18.12.2020
PF 2021

Vážení obchodní přátelé, jménem společnosti TREPART s.r.o. děkuji za projevenou důvěru a spolupráci v končícím roce a do nového roku 2021 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Tomáš Picek Obchodní ředitel

12.12.2020
Příprava území - demolice, zemní práce a sanace - parkovací dům Kroměříž

Společnost TREPART s.r.o., provedla demolici a přípravné práce pro výstavbu parkovacího domu v Kroměříži. Předmětem prací byla demolice solitérních budov, zpevněných ploch, zastřešené terasy bývalého objektu územní vojenské správy. Součástí demolice byla také sanace kontaminovaných konstrukcí, sanace kontaminovaných zemin. Veškerá suť z demolice byla řádně roztříděna a odvezena na místa k tomu určeném dle platné legislativy.

19.11.2020
Demolice objektů v areálu Braník, Praha

Společnost TREPART s.r.o, dokončila demolici několika objektů v areálu v k.ú. Braník. Jednalo se o demolici jednopodlažní a vícepodlažní administrativní budovy, dvou ubytoven, garáží a přístřešků. Součástí demolice byly také odvozy veškerého odpadu. Demolované území bylo závěrem vyčištěno a předáno investorovi.

26.10.2020
Demolice haly Kolbenova

Společnost TREPART s.r.o. provedla kompletní demolici objektu postupným rozebíráním za užití těžké strojní mechanizace. Jednalo se o demolici jednopodlažní dvoulodní haly. Veškerý vzniklý demoliční odpad byl na místě stavby řádně roztříděn a v souladu s legislativou převezen k likvidaci.

20.10.2020

Společnost TREPART s.r.o dokončila demoliční a zemní práce v rámci projektu nacházející se v k.ú. Praha Žižkov. Demolice a zemní práce probíhala za pomoci těžké techniky. Součástí demolice byly také čisté terénní úpravy okolních dotčených objektů. Odtěžená zemina a vzniklý demoliční odpad byl dle legislativy řádně roztříděn a odvezen k uložení na místa k tomu určené.

25.9.2020
Demolice a zemní práce VVN Buštěhrad

Společnost TREPART s.r.o. provedla demoliční práce a zemní práce na projektu VVN Buštěhrad. Demoliční práce probíhaly za pomoc těžké techniky a jednalo se o demolice základových prvků stavebních objektů – stožárů VVN. Součástí demoličních prací, byly také zemní práce pro přípravu na nové stožáry VVN. Veškerý vzniklý demoliční odpad byl odvezen a uložen na místě k tomu určeném.

1.8.2020
Demolice objektu bývalého Multikina Ládví

Společnost TREPART s.r.o., provedla demolici objektu bývalého multikina Ládví, v k.ú. Praha - Ládví. Předmětem demolice byl třípodlažní objekt multikina Ládví, který byl tvořen z 1 podzemního podlaží a ze 2 nadzemních podlaží s plochou střechou. Jednalo se o železobetonové atypické konstrukce. Veškeré demoliční práce byly provedneou těžkou demoliční technikou. Odpad vzniklý z demolice, byl řádně roztříděn a odvezen na místo k tomu určené dle platné legislativy.

14.7.2020
Odstranění souboru staveb výkrmny prasat – Bílov

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici objektu bývalého vepřína v k.ú. Bílov. Součástí demolice souboru 16 objektů bylo také vyklizení objektu od komunální odpadu, vyčerpání a odvoz "kejdy" z jímek, likvidace materiálu s obsahem azbestu a závěrečné urovnání terénu. Veškeré demoliční práce byly provedeny dle platného demoličního výměru. Vzniklá demoliční suť byla přetříděna, předrcena a ponechána v místě pro další využití. Nerecyklovatelný odpad z demolice byl odvezen na místo k tomu určené ...

11.6.2020
Demolice objektů Stodůlky

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolice objektů v k.ú. Praha Stodůlky. Jednalo se o demolici jednopodlažní objekt Energocentra v zastavěném území Praha – Stodůlky, pro umožnění výstavby energocentra nového s jinou dispoziční úpravou. Součástí plnění stavebních prací byly také zemní práce. Demolice proběhly za pomoci těžké techniky. Veškerá vzniklá sut z demolice a zemních prací byla roztříděna a zlikvidováno dle platné legislativy.

19.5.2020
Demolice objektu v ul. Znojemská, k.ú. Praha

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici objektu bývalé MŠ v ul. Znojemská, k.p. Praha. Jednalo se o demolici 2 nízkopodlažních objektů a 1 dvoupodlažní objektu. Součástí demolice bylo bourání zpevněných ploch a inženýrských sítí na pozemku.

1.5.2020
Demolice mostu Brno

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici čtyřpolového mostu přes řeku Svratku v k.ú. Brno. Součástí demolice byl také odvoz veškerého materiálu na řízenou skládku.

13.4.2020
BD Čáslav – demolice a zemní práce

Společnost TREPART s.r.o., provedla kompletní vyklizení plochy, při které byla provedena strojní demolice spočívající v odstranění stávajících zpevněných ploch (betonových dlážděných) a základových konstrukcí odstraňovaných staveb. Součástí díla byly také provedeny nové výkopy pro nové základové konstrukce, přeložky a nové rozvody areálových sítí.

31.3.2020
Odstranění bytových domů v obci Lipová

Společnost TREPART s.r.o., provedla demolici dvou bytových domů v k.ú. Chuderov-Lipová. Demolované objekty byly ze smíšených materiálu a skladeb konstrukcí (ŽB, beton, cihla, dřevo). Součástí demolice související stavebních objektů – přístřešky na popelnice, opěrné stěny, chodníky, zpevněné plochy, topný kanál, jímka, ČOV. Demolice proběhla řádně a dle předem schváleného harmonogramu prací.

3.3.2020
Demolice tesko objektu Velká Chuchle

Společnost TREPART s.r.o. provedla strojní demolici objektu tesko, který se nacházel v uzavřeném areálu k.ú. Velká Chuchle v Praze. Součástí demoličních prací byla nejprve odborná demontáž a likvidace materiálu s obsahem azbestu a poté následovala strojní demolice za pomoci těžké techniky.

24.2.2020
Demolice objektu vozovny Hloubětín

Společnost TREPART s.r.o., provedla demolici objektu bývalé tramvajové vozovny a přilehlých objektů v rámci výstavby nové moderní vozovny. Demolice proběhla v k.ú. Praha - Hloubětín. Demolice probíhala za plného provozu ostatních částí areálu.

20.1.2020

Naše společnost TREPART s.r.o., provedla, dle požadavku investora, strojní a částečně ruční demolici objektů naftového hospodářství a bývalé požádní nádrže a následnou sanaci v areálu letiště Praha Ruzyně. Součástí demolice, byla také demontáž technologie a odvoz veškeré vzniklé suti, vč. kontaminované její ekologická likvidace. Po dokončení byly provedeny terénní úpravy plochy.

10.12.2019
PF 2020

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019. Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí, rodinné a pracovní pohody. Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2020 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.

4.11.2019
Demolice objektu BD Habartov

Společnost TREPART s.r.o. úspěšně dokončila demolici bývalého bytového domu v k.ú. Habartov. Jednalo se o strojní demolici postupným rozebíráním za pomoci těžké mechanizace. Součástí předmětu díla byl také odvoz a likvidace veškerého odpadu, vzniklého při demolici.

31.10.2019
Demolice objektu Rakovník

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici objektu bývalého administrativně technického zázemí v intravilánu města Rakovník. Objekt obsahoval materiál s obsahem azbestu, který se nejprve odstranil dle platné legislativy a následně proběhla strojní demolice objektu za pomoci těžké techniky.

30.9.2019
Demolice  hotelu Barbora

Naše společnost provedla demolici bývalého hotelu Barbora ve Špindlerově MLýně. jednalo se o demolici objektu se 4-mi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Strojní demolice probíhala za použití těžké techniky. Veškerý vzniklý odpad z demolice byl tříděn, odvežen a uložen podle platné legislativy.

28.8.2019
Demolice bývalé prodejny LIDL Benešov

Naše společnost TREPART s.r.o. provedla demolici těžkou strojní mechanizací objektu bývalé prodejny LIDL v Benešově. Veškerá stavební suť vzniklá při demolici byla roztříděna a odvezena na místa k tomu určená.

31.7.2019
Demolice objektu pro výstavbu nové školy v Čachovicích

Naše společnost TREPART s.r.o. provedla strojní demolici přízemního objektu montované dřevostavby v areálu ZŠ v Čachovicích. Před zahájením strojní demolice, proběhla odborná demontáž materiálů obsahujícch azbest.

22.7.2019
Demolice jednopatrového objektu v k.ú. Praha -  Kunratice

Naše společnost TREPART s.r.o. provedla demolici jednopatrového objektu, který se nacházel v areálu soukromé společnosti v k.ú. Praha - Kunratice. Součástí demolice byla také likvidace materiálu s obsahem azbestu.

28.6.2019
Demolice objektů Transgas Vinohrady

Naše společnost provedla demolici první etapy souboru budov Transgas v k.ú. Praha Vinohrady. Před demolicí proběhlo kompletní vyklizení objektu od všech technologií. Následně bourání vnitřích příček, podlh, podlehdů a demontáže dveří. Demoliční práce byly prováděny za pomocí těžké techniky, stacionárních jeřábů a ručních nástrojů

31.5.2019
Demolice bývalé stodoly v k.ú. Praha

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici objektu bývalé stodoly určené k demolici. Práce probíhaly postupným rozebíráním za pomoci těžké demoliční mechanizace (bagry osazené demoličními nůžkami aj.). Veškerá vzniklá stavební suť byla roztříděna a odvezena na místo k tomu určeném. Součástí prací byla likvidace nebezpečných materiálů s obsahem azbestu. Tyto materiály byly odborně demontovány a likvidovány dle platné legislativy za dodržení veškerých bezpečnostních norem. Po dobu provádění ...

29.4.2019
Demolice nepotřebných objektů v k.ú. Vršovice

Naše společnost provedla strojní demolici nepotřebných objektů v k.ú. Praha - Hostivař. Součástí demoličních prací byla také odborná demontáž materiálů obsahující azbest vč. všech potřebných legislativních kroků. Veškerá demoliční suť byla patřičně roztříděna a odvezena na místo k tomu určené. Nebezpečný odpad (azbest) byl likvidován dle platných předpisů a byl řádně uložen na místě k tomu určeném.

30.3.2019
Demolice menších objektů k.ú. Praha

Naše společnost TREPART s.r.o. provedla strojní a částečně ruční demolici menších objektů v k.ú. Praha. Oba objekty byly navržené ze zdiva z cihel pálených nesoucí krov sedlové střechy. Pokryté střešní krytinou z tašek. Před zahájením strojní demolice objektu proběhlo vyklizení budov od komunálního odpadu. Následovala samotná strojní demolice, roztřídění vzniklé sutě a její odvoz a ekologická likvidace v místě k tomu určeném. Po dokončení demolice proběhla realizace provizorního, nicméně ...

28.2.2019

Naše společnost TREPART s.r.o., provedla strojní demolici objektu bývalé skladové haly v k.ú. Brno. Nosna kontrukce byla tvořena železobetonovými montovanými sloupy a dřevěnými příhradovými vazníky na nichž byla položena eternitová krytina. Obvodový plášť tvořilo cihelné zdivo. Stavba byla založena na železobetonových monolitických patkách a pasech z beton prostého. Před samotnou demolicí nejprve došlo k odbornému odstranění eternitové krytiny (azbest) a následně byla za pomocí těžké techniky ...

12.12.2018
Demolice skladové haly v Ostravě

Společnost TREPART s.r.o., provedla odbornou demolici stavby Skladovací haly v Ostravě. Jednalo se o kombinaci ruční a strojní demolice, za pomocí těžké demoliční a jeřábové techniky. Při strojní demolici bylo prováděno skrápění a mlžení pro snížení prašnosti. Betonová demoliční suť, vzniklá při realizaci, byla roztříděna, následně naložena a odvezena na mezideponii kde byla předrcena a připravena k dalšímu využití. Nerecyklovatelná část sutě byla likvidována dle platné legislativy na řízené ...

7.12.2018
Strojní demolice původně stravovacího objektu

Společnost TREPART s.r.o. dokončila strojní demolici původně provozně stravovacího objektu a souvisejících staveb, který se nacházel v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem s.p.o. v centru obce Kladruby nad Labem. Před započetím samotné strojní demolice, byl z objektů odstraněn stavební materiál obsahující nebezpečné látky (AZBEST), který se nacházel v obvodovém plášti a stropech. Poté byla provedena demolice určených objektů postupným rozebíráním za pomoci těžké strojní mechanizace. ...

3.12.2018
Odstranění azbestu v budově internátu

Společnost TREPART s.r.o., provedla sanaci azbestu v objektech internátu v Moravské Třebové. Jednalo se o kompletní odstranění střešního souvrství z materiálu s obsahem azbestu, provedení sanace všech stavebních konstrukcí s obsahem azbestu proběhlo v uzavřeném podtlakovém pásmu. Práce byly ukončeny měřením ovzduší na výskyt azbestových látek v kontrolovaných pásmech a vydáním závěrečné zprávy. Veškeré materiály s obsahem azbestu byly následně ekologicky zlikvidovány dle platné legislativy na ...

30.11.2018
Demolice mateřské školky

Společnost TREPART s.r.o., provedla strojní demolici objektu mateřské školy, která se nacházela na oploceném svažitém pozemku. Objekt byl zděný, tvaru L, částečně podsklepen, měl jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží, krytina byla z keramických střešních tašek a z krytiny s obsahem azbestu. Součástí demolice bylo také odstranění herních prvků na zahradě objektu. Před zahájením demolice proběhla demontáž a sanace materiálů s obsahem azbestu. Tyto byly následně ekologicky zlikvidovány dle ...

29.11.2018
DEMOLICE budovy autoservisu a bytové jednotky

Naše společnost provedla demolici objektu bývalého autoservisu a bytové jednotky, v blízkosti areálu letiště jih. Jednalo se o jednopodlažní objekt vyzděný z plných cihel se střechou z dřevěných příhradových vazníků a plechovou krytinou, která byla podbita heraklitem a omítnuta. Před demolicí proběhlo odpojení všech sítí a následně probíhala strojní demolice objektu za pomoci těžké techniky. Pro snížení prašnosti probíhalo skrápění vodou. Veškeré demolovaná suť byla naložena, odvezena a následně ...

19.10.2018
Rekonstrukce staré budovy výukového centra Tlustice

Naše společnost provedla stavbu, která řešila rekonstrukci stávající bývalé administrativní budovy statku na administrativní zázemí SOŠ a SOU Hořovice a doplňkové třídy pro výuku výpočetní techniky, jazyků a školení praktických dovedností včetně dílen pro praktickou výuku. Součástí bylo vytvoření zázemí pro studenty v podobě šaten a toalet. Součástí stavebních prací bylo mimo jiné také dodávka elektroinstalace, ZTI, vzduchotechniky, ÚT, plynu a dalších profesí.

10.8.2018
Strojní demolice staveb bývalé textilky PERLA v Ústí/Orlicí

Dokončili jsme strojní demolici budov a staveb v areálu bývalé textilky Perla 1. Po demolici jsme provedli terénní úpravy a zpevnění plochy areálu.

20.7.2018
Složitá strojní demolice budovy v centru Prahy

V Praze jsme provedli demolici budovy stojící mezi obytnými domy a administrativními budovami.

30.6.2018
Demolice a terénní úpravy Praha 4

Dokončili jsme strojní demolici přízemní podsklepené budovy v Praze 4, Jivenská ul.č.4 včetně terénních a parkových úprav.

20.5.2018
Likvidace azbestových příček ve výškové budově

Dokončili jsme odstranění a likvidaci vnitřních příček ve výškové budově VARROC LIGHTING SYSTEMS. Provedli jsme i kompletní sanaci celého objektu.

12.4.2018
Demolice a sanace budov a silážních jam bývalého vojenského statku

Dokončili jsme demolici a sanaci areálu bývalého státního vojenského statku Výmyslov v k.ú.Přerov. Areál sousedí s letištěm v Přerově a je již řadu let nevyužívaný k původnímu záměru.

30.3.2018
Demolice koupaliště Prostějov

Dokončili jsme demolici objektů a vany koupaliště v Prostějově. Součástí demolice byla i likvidace azbestu.

15.2.2018
Odstranění azbestu z budovy mateřské školy ve Velimi II.etapa

Provedli jsme ostranění a likvidaci všech materiálů s obsahem azbestu v objektu pavilónu B v Mateřské školce ver Velimi.

12.2.2018
Průzkum budovy datového centra  v Praze na obsah azbestu

Dokončili jsme průzkum stavebních prvků a konstrukcí budovy datového centra ve Stodůlkách v Praze na obsah azbestu.

22.12.2017
Strojní demolice průmyslové haly ČKD.

Dokončili jsme strojní demolici výrobní haly v bývalém areálu ČKD V Plošti nad Labem.

21.12.2017
Trepart PF 2018

Přejeme vám všem krásné svátky a úspěšná rok 2018.

31.10.2017
Demolice loděnice Kyselov, přehradní nádrž Lipno

Dokončili jsme demolici a následné terénní úpravy objektu loděnice Kyselov na přehradě Lipno.

23.10.2017
Rekonstrukce dlažby a výměna kanalizace Praha

Provedli jsme stavební úpravy vnitřního dvora budovy Viola, Národní 1011/7, Praha 1

8.10.2017
Řízený odstřel komínu video

Provedli jsme řízený odstřel komínu cukrovaru v Brodcích nad Jizerou a natočili z něj zajímavé video.

14.8.2017
Stavební práce-rekonstrukce chirurgická klinika FN Plzeň

Dokončili jsme stavební práce, rekonstrukci prostor příjmu a ambulancí chirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici v Plzni .

20.5.2017
Demolice Tramvajových mostů ukončena

Dokončili jsme kompletní demolici dvou Tramvajových mostů v Ostravě na ulici Plzeňská.

24.2.2017
„Azbest, známe řešení“ odborný seminář v Praze.

V úterý 25.4.2017 proběhne odborný seminář o měření,způsobech nakládání a likvidaci azbestu v Konferenčním centru CITY, Praha Pankrác.

25.1.2017
Dokončili jsme realizaci veřejné zakázky pro SZÚ v Praze

Předali jsme po rekonstrukci a vybavení stravovací zařízení pro Státní zdravotní ústav v Praze. Jednalo se o vysoutěženou veřejnou zakázku.

20.12.2016
PF 2017

Přejeme všem krásné svátky a úspěšný rok 2017

9.11.2016
Strojní demolice mazutové kotelny , nemocnice Kroměříž

Naše společnost provedla demolici bývalé mazutové kotelny v areálu Kroměřížské nemocnice.

2.11.2016
Demolice, likvidace staré technologie  v areálu cementárny Králův Dvůr

Dokončili jsme demolice, likvidaci staré technologie a odstranění materiálů s obsahem azbestu v areálu cementárny Králův Dvůr.

30.9.2016
Rekonstrukce nádvorní fasády budovy Akademie Věd ČR

Dokončili jsme rekonstrukci nádvorní fasády budovy Akademie věd ČR V Praze na ulici Národní 7.

30.9.2016
Demolice prodejny Mnichovo Hradiště

Dokončili jsme strojní demolici prodejny obchodního řetězce Lidl v Mnichově Hradišti.

30.8.2016
Strojní demolice rozestavěného objektu zemědělských skladů Ptyč, Hlince

V srpnu jsme předali zadavateli pozemky po strojní demolici rozestavěných zemědělských skladů Pryř v k.ú Hlince.

14.6.2016
Demolice, demoliční práce Praha, Grossmanova Pasáž,

Dokončili jsme demoliční práce na vnitřním bloku Grossmanovi Pasáže v Praze .

10.4.2016
Stavební a terénní práce, výstavba zahrad, vzdělávací areál Lednice

Pro Mendlovu univerzitu v Brně jsme prováděli stavební a terénní práce pro vzdělávací areál v Lednici s několika zahradami. Součástí této zakázky bylo mimo jiné….

5.4.2016
Demolice budovy pavilonu D v UVN Praze

V areálu UVN v Praze jsme provedli demolici pavilonu D včetně terénních úprav.

4.4.2016
Demolice areálu Králův dvůr

Provádíme demolici budov v areálu Králův Dvůr. Jedná se o demolici 18 objektů, převážně železobetonových, skeletových a monolitických konstrukcí.

16.2.2016
Hledáme zaměstnance – stavaře

Pro výrobní oddělení naší společnosti hledáme do hlavního pracovního poměru stavbyvedoucí, strojníka bagru a přípraváře stavební výroby. Nástup možný ihned.

18.12.2015
O demolicích a demoličních strojích  v časopise Světě motorů

O strojích používaných při demolicích a demolicích z jiného pohledu si přečtěte v článku časopisu Svět motorů č.50/5015

1.10.2015
Demolice původního a výstavba nového silničního mostu

V letošním roce jsme provedli demolici původního nevyhovujícího silničního mostu na silnici I/ 23 u Náměště nad oslavou a na jeho místě jsme postavili nový silniční most.

30.9.2015
Zateplení  objektu Domova seniorů – Hostimice-Zátor

Provedli jsme kompletní zateplení budovy Domova seniorů v Hostimicích Zátoru včetně oprav fasády budovy.

30.5.2015
Dokončili jsme výstavba multifunkčního hřiště v Křepicích

Jako generální dodavatel jsme zajistili kompletní výstavbu multifunkčního hřiště v Křepicích.

15.4.2015
Obnova mokřadů a říčních ramen Dyje, lokalita Obelisk

V Lokalitě Obelisk – mokřad Přední a Zadní Bílovské jsme provedli terénní práce spojené s úpravou mokřad a toku Dyje.

18.2.2015
Demolice bytového domu  Praha 5 Košíře

V lednu jsme dokončili demolici bytového domu v Praze 5 Košířích.

12.11.2014
Nový firemní web firmy Trepart

Dnes 12.11.2014 jsme spustili novou webovou prezentaci naší firmy

20.10.2014
Zateplení ZŠ v Poděbradech a likvidace Boletických panelů.

Dokončili jsme zateplení a odstranili jsme Boletické panely z budov Základní školy Václava Havla v Poděbradech.

15.9.2014
Odstranění azbestových podhledů a azbestové střešní krytiny

Dokončili jsme odstranění azbestových podhledů a azbestové střešní krytiny z budovy RS RWE Pardubice.

3.9.2014
Demolice a odstřel  komínů, sil a velkoobjemových zásobníků

Demolice a odstřely komínů, sil a velkoobjemových zásobníků provádíme jako speciální demoliční práce se kterými máme zkušenosti !!

1.8.2014
Demolice 32m vysokého komína kotelny

Dokončili jsme stavební a bourací práce spojené s demolicí komína kotelny Choceradská v Praze 4.

3.7.2014
Demolice silničního a železničního mostu

Provádíme odborné demolice silničních a železničních mostů na klíč

1.7.2013
Nové webové stránky

Připravili jsme nové webové stránky na kterých můžete najít novinky a informace o dění ve firmě.

1.7.2013
Nový modul na webu - Aktuality

Připravili jsme nový modul "Aktuality". Budeme Vás zde informovat o novinkách a aktuálním dění ve firmě.

Aktuality

27.9.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla udržovací práce spočívající v odbahnění, opevnění břehů z ...

Odbahnění a udržovací práce rybníka
30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti