Azbest, jeho škodlivé účinky na zdraví člověka

Onemocnění zapříčiněná azbestem a jinými minerálními vlákny Pneumokonioza (azbestoza)

Azbest je minerál zařazený mezi hlavní představitele skupiny průmyslových vláknitých prachů. Všechny průmyslové prachy jsou popisované jako škodliviny v životním a pracovním prostředí. Přes vynikající izolační vlastnosti azbestu je jeho využívání zakázáno pro závažné zdravotní důsledky.

Původně byl azbest využíván pro jeho odolnost k vysokým teplotám, korozi, oxidaci, biologickou degradaci a chemickým látkám. Nejčastěji se s ním člověk dostával do kontaktu přímo ve svém domově, kde byl používán jako tepelný izolant, střešní materiál (eternitové šablony, vlnovky), nebo součást nátěrů a maleb tzv. azbestocementu. Azbestové nátěry přiměřeně udržované nepředstavovaly přímé ohrožení zdraví. Azbest se využíval v minulosti i v různých odvětvích průmyslu jako je automobilový, loďařský a letecký.

Škodlivost azbestu

Zprávy o škodlivém účinku azbestových vláken na člověka se objevily již v minulém století. Symptomy, které zaměstnance vystavené azbestu provázely byly vykašlávání, dráždivý kašel a neurčitý tlak na hrudníku. Postupně se objevila dýchavičnost a srdcově - plicní nedostatečnost. Azbestóza je onemocnění patřící mezi pneumokoniozy, která je způsobena vdechováním azbestového prachu.

Problematika azbestu a jeho vláken spočívá ve velikosti respirabilní frakce (velikosti vdechovaných částic), která je dostatečná na to, aby se dostala až do plicních alveol, kde se vlákna pro jehličkovitý tvar zachytí (připomínají vlas s trny) a je nemožné je uvolnit. Tím dochází k nezvratné změně plic a k zmožení vaziva. To znamená rozptýlení kolagenu a vaziva, jeho zahuštění v plících se zhuštěným zápalem plicních váčků, zmnožením plícních váčků se schopností pohlcovat větší částice a následní aktivaci nezralé vazivové buňky.
Příznaky nemoci spojených s azbestem Pneumokonioza (azbestoza)
Rozvoj onemocnění je pomalý a trvá přibližně 15 let. Onemocnění je nezvratné - ireverzibilní. Azbestóza může dlouho probíhat bez příznaků, postupně se objevuje dýchavičnost, dráždivý kašel, slabost, úbytek tělesné hmotnosti, modravé zbarvení kůže a sliznic z nedostatku kyslíku. Dochází k rozvoji chronické hypertrofie pravé srdcové komory tzv. plicní srdce.

Diagnostika Pneumokoniozy (azbestozy)

Prvotním indikátorem je informace o výskytu azbestu v pracovním prostředí, kde se osoba nacházela a pracovala. Následuje klinické vyšetření pacienta, RTG hrudníku, spirometrie, počítačová tomografie (CT)

Léčba nemocí z azbestu

Azbestóza je neléčitelné ireverzibilní onemocnění, léčí se pouze příznaky (symptomatická léčba) a komplikace onemocnění. V první řadě je důležité vyloučit jedince z pracovního prostředí a prostředí, kde by mohl být nadále vystaven působení azbestu a zákaz kouření.

Prevence Pneumokoniozy (azbestozy)

Prevence spočívá v monitorování pracovního prostředí formou měření a vyhodnocování expozice azbestu. Dále je důležitý i monitoring zdravotního stavu pracovníků a obyvatel v azbestové expozici, legislativní podchycení problematiky týkající se expozice průmyslovým vláknitým prachem v životním prostředí a sjednocení postupů při měření koncentraci vláken

Literatura ze které jsme čerpali info o nemocech spojených s azbestem

• Buchancová, J. a kol.: Pracovné lekárstvo a toxikológia. Vydavateľstvo: Osveta, Martin, 2003, 1132 s, ISBN: 8080631131.
• doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ - zdravotní problematika azbestu

Aktuality

27.9.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla udržovací práce spočívající v odbahnění, opevnění břehů z ...

Odbahnění a udržovací práce rybníka
30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti