Azbest v pracovním prostředí.

Problematika azbestu v pracovním prostředí.

V současné době ještě stále bývá u nás podceňováno nebezpečí nepracovního styku s azbestem, tj. práce v místnostech opatřených izolačním materiálem obsahujícím azbest, jako jsou různé azbestové protipožární nástřiky, azbestocementové desky, příček, obkladů, eternitové izolace apod.
Přitom od roku 1995 v ČR platí právní normy, kterými byl konečně v tehdejší České republice, téměř jako v poslední zemi EU, definován azbest jako zdraví a životu nebezpečná látka. V zemi, kde najdete azbest prakticky na každém kroku a kde do té doby bylo státními normami pro výstavbu škol, školek, veřejných budov, poliklinik a nemocnic, divadel a státních úřadů dokonce nařizováno použití azbestu pro specifické prvky jejich vybavení, konečně odpovědní čeští úředníci připustili, že „něco je špatně“.

Práce s azbestem v ČR

Vzhledem k neúplné legislativě v tomto směru v ČR pak živelně vzniklo a dnes stále ještě působí na „trhu“ velké množství společností a organizací, které nabízejí a dokonce provádějí takzvanou sanaci azbestové zátěže u libovolných objednavatelů naprosto neodborně a bez potřebné erudice. Stačí jim na to ohlášení na živnostenském úřadě, že provádějí stavební činnost, a k tomu získání oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady. Také zde existuje v ČR celá řada společností, jejichž pracovníci k tomu dle našich předpisů nepotřebují téměř žádné odborné vzdělání. A protože dosud je obecně azbestová zátěž životního prostředí v ČR zásadním způsobem podceňována, a to jak postiženými, tak především a úmyslně a cíleně firmami provádějícími samotnou sanaci a dosud bohužel i státními orgány, situace v ČR je stále doslova tristní. A pro obyčejné občany tohoto státu zdravotně velmi nebezpečná.

Sanace azbestu a Trepart

Vyhledáváním azbestových materiálů formou akreditovaného průzkumu, sanováním objektů a ekologickým zneškodněním azbestového odpadu se zabývá i naše společnost TREPART. Vždy se jedná o podrobný průzkum budov, odebrání vzorků podezřelých materiálů a jejich analýzu. Nikdy nelze spolehnout na dokumentaci o stavbě, existuje –li vůbec. Naše zkušenost nás přesvědčila, že při stavbě budovy jsou často použity materiály, které byly zrovna v té době dostupné, nikoli ty, které byly uvedeny v projektu a změna materiálu nebyla v dokumentaci zaznamenána. Pro pozdější případné úpravy nebo přestavby obvykle žádná dokumentace neexistuje.
V případě nalezení azbestového materiálu v budově musí majitel rozhodnout, zda bude azbest sanovat. Ve spolkové republice Německo používají odpovědné orgány systém bodového hodnocení budovy podle 7 kritérií a v případě dosažení předepsané limitní hodnoty bodů doporučují neodkladně sanaci. V ČR se v současné době sanace azbestu dle zákona a příslušných zákonných ustanovení provádějí pouze jen v závislosti na finančních prostředcích, které jsou pro každou stavbu spíše omezené, nebo je neochota tyto prostředky uvolnit i za cenu neodborně provedené práce, hlavně když je To "za levno". Ve snaze více vyčlenit finanční prostředky pro stavební činnost se pak odstraní azbest „na černo“ s použitím zahraničních dělníků, kteří pracují bez náležité ochrany a ani nevědí o co se vlastně jedná. O zamoření okolního prostředí ani nemluvě. Pak samozřejmě oprávněná firma, která při odstraňování požívá všech příslušných zákonných opatření, nemůže nabídnutou cenou konkurovat.

Nesprávná sanace azbestu - velké ohrožení zdraví.

Paradoxně největším zdravotním nebezpečím pro majitele i uživatele „azbestových“ objektů je jejich nesprávně provedená rekonstrukce a sanace, během níž se do ovzduší uvolňuje kritické množství respirabilních částeček azbestu, které se nakonec usazují jako prach v prostorech i po dokončení jejich rekonstrukce. Pak v běžném provozu objektu velmi negativně působí na osoby pohybující se v těchto budovách, což je například typický problém mnoha škol. To například znamená, že jestliže bude provedena rekonstrukce školní budovy, kde nebude provedena správně diagnostika výskytu azbestu ani nebude probíhat sanace správně, samotní dělníci během samotné rekonstrukce budou vystaveni nadměrnému množství volně poletujících částeček azbestu. Největší nebezpečí však po dokončení oprav je v tom, že zvířeným respirabilním vláknům azbestu budou dlouhodobě vystaveny spolu s pedagogy i všechny děti, které do dané školy budou chodit, protože celý vnitřek školy, chodby, třídy a kabinety, jídelny, šatny apod. budou plné azbestového prachu. Ve světle toho, že v ČR je u cca 80 % starších školních budov ve stavebních prvcích prokazatelně použit azbest, jde o nebezpečí, které se týká prakticky celé populace v ČR. Toto se bohužel stále ještě v praxi běžně podceňuje či dokonce často z ekonomických důvodů popírá. Stále v ČR platí, že jen velmi malé procento takto problematických rekonstrukcí škol se pak dodatečně napravuje, téměř výhradně jen na nátlak a společné akce rodičů, jejichž děti do dané školy chodí.
Základním krokem ke zjištění úrovně nebezpečnosti azbestu v objektu a to i po ukončené sanaci tzv. "azbestovými firmami je zjištění množství polétavých respirabilních azbestových vláken po ukončení sanace ve všech prostorech budov kde práce odstranění azbestu probíhaly..

Azbest a zdravotní rizika

Prahová hodnota pro respirabilní azbestová vlákna, tedy koncentrace ze zdravotního hlediska nezávadná, není známa a proto při každé navržené hodnotě povolené koncentrace zůstává stále zbytkové riziko, které je nutno udržovat v co nejmenší míře.

Aktuality

27.9.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla udržovací práce spočívající v odbahnění, opevnění břehů z ...

Odbahnění a udržovací práce rybníka
30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti