TREPART s.r.o.

ETICKÝ KODEX

I. PREAMBULE

Tento Etický kodex společnosti TREPART s.r.o., dále jako Kodex, se vztahuje na všechny
zaměstnance společnosti TREPART s.r.o. a určuje rámec chování, které od zaměstnanců
společnost očekává a vyžaduje.

II. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ

Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni dodržovat obecně závazné právní předpisy,
ale také vnitřní předpisy společnosti týkající se např. pracovněprávních povinností,
bezpečnosti práce aj. včetně tohoto Kodexu. Zaměstnanci dbají na to, aby jednali v souladu
s právem a aby nedocházelo k jeho porušování.

III. ZÁJMY SPOLEČNOSTI A JEJÍ OBRAZ NA VEŘEJNOSTI

Zaměstnanci by měli jednat takovým způsobem, aby nepoškozovali oprávněné zájmy
společnosti, a to i v rámci svých soukromých aktivit. Je třeba, aby byl zaměstnanec
obezřetný při používání všech komunikačních prostředků včetně sociálních sítí, a to
takovým způsobem, aby nedocházelo zejména k předání neveřejných informací, které by
mohly být brány jako nedůstojné, hanlivé či očerňující vůči jedincům anebo společnosti.
Zaměstnanci by měli jednat v rámci svých pracovních vztahů profesionálně a s řádnou
péčí, poctivě, a tím vytvářet vztahy založené na vzájemné důvěře.

IV. ZÁKAZ DISKRIMINACE A ŠIKANY

Zaměstnanci jsou povinni respektovat každého člověka bez ohledu na jeho rasu, etnický
původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské
vyznání, víru či světový názor nebo z důvodu státní příslušnosti.
Zaměstnanci nesmí jednat tak, aby s jednou osobou zacházeli méně příznivě, než zachází
nebo by zacházeli s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu výše uvedených.
Současně zaměstnanci nesmí jednat tak, aby na základě zdánlivě neutrálního ustanovení,
kritéria nebo praxe z některého ze shora uvedených důvodů znevýhodnili osobu oproti
ostatním, ledaže by takové ustanovení, kritérium nebo praxe byly odůvodněny legitimním
cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné.
Zaměstnanci dbají na to, aby nevyvíjeli nežádoucí chování související s uvedenými důvody,
jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího,
nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo které může být
oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností
vyplývajících z právních vztahů. Zaměstnanci nesmí zneužít podřízeného postavení
druhého k diskriminaci třetí osoby, nesmí přesvědčovat, utvrzovat nebo podněcovat
druhého, aby diskriminoval třetí osobu.

Zaměstnanci nesmí tolerovat žádnou formu diskriminace, šikany, násilí nebo nevhodného
chování. Zaměstnanci se zasazují o to, aby spolupracovali jako jeden tým, jednali se všemi
rovně a se vzájemnou úctou.

V. BOJ S KORUPCÍ A ÚPLATKY

Zaměstnanci jsou povinni ctít spravedlivou soutěž, která by měla být jedním z pilířů dobře
fungující tržní ekonomiky. Nejsou tolerovány žádné podoby korupce ani úplatkářství.
Zaměstnanci nesmí činit žádné úkony, které by mohly být chápány jako korupce, nesmí
ovlivňovat jinou osobu (včetně zástupců veřejných institucí) za účelem získání
neoprávněné výhody pro společnost či skupinu a jednotlivce. Zaměstnanci jsou povinni
řídit se předpisy a pravidly týkající se veřejné soutěže, veřejných a státních zakázek a
dotací. Zaměstnanci se nesmí účastnit manipulování zakázek, nekalosoutěžních praktik ani
jiných podob nedovoleného narušování hospodářské soutěže.
Zaměstnanci nesmí přímo ani nepřímo nabízet, dávat, požadovat, přijímat ani schvalovat
úplatky, přičemž za úplatek je považováno i nabízení či realizování plateb za vyřízení věci
ve zkrácené lhůtě, než na kterou je zákonný nárok, a to jak samotnými zaměstnanci či na
jejich popud prostřednictvím dalších osob. Zaměstnanci by měli být obezřetní také při
dávání či přijímání darů, kdy je třeba pečlivě zvážit, zda by nemohly být chápány jako
úplatek. Výjimku tvoří drobné méně hodnotné dárky společnosti s jejím logem.
Zaměstnanci nesmí v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží v
úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch zjednat některému
dodavateli, soutěžiteli přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů nebo
soutěžitelů. Stejně tak nesmí za těchto okolností žádat, přijmout nebo si dá slíbit
majetkový nebo jiný prospěch.

Zaměstnanci se nesmí dopustit pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s
veřejnou soutěží, a to zejména tím, že lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy
přimějí jiného, aby se zdržel účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži; jinému
poskytnou, nabídnou nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v
zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži; žádají nebo přijmou majetkový nebo jiný
prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži; nebo na
základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání
veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu.

VI. STŘET ZÁJMŮ

Zaměstnanci mají v rámci svých pracovněprávních vztahů jednat tak, aby jejich rozhodnutí
byla v nejlepším zájmu společnosti nehledě na jejich osobní prospěch. Zaměstnanci jsou
tak povinni starat se o to, aby nedocházelo ke střetu jejich osobních zájmů se zájmy
společnosti. Riziko hrozí zejména ve vztazích se subjekty, které jsou ve vztahu
k zaměstnancům zároveň osobami blízkými. Pokud zaměstnanec zjistí, že by mohlo dojít
ke střetu zájmů nebo pokud k němu již došlo, je povinen o této situaci spravit svého
nadřízeného, který učiní nezbytná opatření k zamezení střetu zájmů a informuje vedení
společnosti.

Zaměstnanci a osoby jim blízké by neměli uzavírat obchody se subjekty, které jsou
v obchodněprávním vztahu se společností, jestliže by jim z toho mohly vzniknout jisté
výhody. Současně by zaměstnanci vedle své práce pro společnost neměli vykonávat další
činnosti, které by mohly negativním způsobem ovlivnit plnění jejich pracovních povinností
pro společnost.

VII. OCHRANA MAJETKU, OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaměstnanci jsou povinni chránit majetek společnosti, ať se jedná o movitý, nemovitý
majetek nebo duševní vlastnictví. Zaměstnanci jsou povinni respektovat obchodní
tajemství společnosti a nevyzradit ho neoprávněným osobám.
Zaměstnanci nesmí vynášet důvěrné informace a další skutečnosti, o kterých se dozví
v souvislosti s výkonem své práce pro společnost a učiní nezbytná opatření, aby se takové
informace a skutečnosti nedostaly k osobám, které na ně nemají nárok. Jedná se například
o vztahy s obchodními partnery, znění uzavíraných smluv, obchodní strategii, cenovou
politiku a stav financí společnosti, pracovní a platební podmínky zaměstnanců.

Zaměstnanci nesmí neoprávněně zveřejnit, zpřístupnit nebo sdělit třetí osobě informaci
dosud nikoli veřejně přístupnou, jejíž zveřejnění je způsobilé podstatně ovlivnit
rozhodování v obchodním styku, a způsobí tím větší škodu nebo jiný závažný následek
nebo tím opatřit sobě nebo jinému větší prospěch, ani nesmí neoprávněně užít informaci
dosud nikoli veřejně přístupnou, kterou získali při výkonu svého zaměstnání nebo funkce
nebo jinak a jejíž zveřejnění je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním
styku, tím, že uskuteční nebo dají podnět k uskutečnění smlouvy nebo operace
v obchodním styku, a způsobí tím větší škodu nebo jiný závažný následek nebo tím opatří
sobě nebo jinému větší prospěch.

Zaměstnanci jsou povinni se starat o to, aby osobní údaje, se kterými přijdou do styku,
byly využiti pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, ať už se to týká
shromažďování, uchovávání nebo dalšího nakládání s těmito údaji.
Zaměstnanci nesmí, byť i z nedbalosti, porušit státem uloženou nebo uznanou povinnost
mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje
získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím
vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.

VIII. DODRŽOVÁNÍ KODEXU

Zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady stanovené tímto Kodexem a jsou odpovědní
za porušení svých povinností vyplývajících pro ně z Kodexu. Jestliže zaměstnanec zjistí
porušení nebo hrozbu porušení Kodexu, je jeho povinností o tom bez prodlení informovat
vedení společnosti. Vůči zaměstnanci, který v dobré víře na porušení Kodexu upozorní,
nesmí být z tohoto důvodu vedeny žádné odvetné kroky.

Aktuality

30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti