Drobečková navigace

Úvod > O nás > Etický kodex

Etický kodex

I. Preambule

Tento Etický kodex společnosti TREPART s.r.o., dále jako Kodex, se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti TREPART s.r.o. a určuje rámec chování, které od zaměstnanců společnost očekává a vyžaduje.

II. Dodržování zákonů

Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni dodržovat obecně závazné právní předpisy, ale také vnitřní předpisy společnosti týkající se např. pracovněprávních povinností, bezpečnosti práce aj. včetně tohoto Kodexu. Zaměstnanci dbají na to, aby jednali v souladu s právem a aby nedocházelo k jeho porušování.

III. Zájmy společnosti a její obraz na veřejnosti

Zaměstnanci by měli jednat takovým způsobem, aby nepoškozovali oprávněné zájmy společnosti, a to i v rámci svých soukromých aktivit. Je třeba, aby byl zaměstnanec obezřetný při používání všech komunikačních prostředků včetně sociálních sítí, a to takovým způsobem, aby nedocházelo zejména k předání neveřejných informací, které by mohly být brány jako nedůstojné, hanlivé či očerňující vůči jedincům anebo společnosti. Zaměstnanci by měli jednat v rámci svých pracovních vztahů profesionálně a s řádnou péčí, poctivě, a tím vytvářet vztahy založené na vzájemné důvěře.

IV. Zákaz diskriminace a šikany

Zaměstnanci jsou povinni respektovat každého člověka bez ohledu na jeho rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru či světový názor nebo z důvodu státní příslušnosti. Zaměstnanci nesmí jednat tak, aby s jednou osobou zacházeli méně příznivě, než zachází nebo by zacházeli s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu výše uvedených. Současně zaměstnanci nesmí jednat tak, aby na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe z některého ze shora uvedených důvodů znevýhodnili osobu oproti ostatním, ledaže by takové ustanovení, kritérium nebo praxe byly odůvodněny legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. Zaměstnanci dbají na to, aby nevyvíjeli nežádoucí chování související s uvedenými důvody, jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů. Zaměstnanci nesmí zneužít podřízeného postavení druhého k diskriminaci třetí osoby, nesmí přesvědčovat, utvrzovat nebo podněcovat druhého, aby diskriminoval třetí osobu.

Zaměstnanci nesmí tolerovat žádnou formu diskriminace, šikany, násilí nebo nevhodného chování. Zaměstnanci se zasazují o to, aby spolupracovali jako jeden tým, jednali se všemi rovně a se vzájemnou úctou.

V. Boj s korupcí a úplatky

Zaměstnanci jsou povinni ctít spravedlivou soutěž, která by měla být jedním z pilířů dobře fungující tržní ekonomiky. Nejsou tolerovány žádné podoby korupce ani úplatkářství. Zaměstnanci nesmí činit žádné úkony, které by mohly být chápány jako korupce, nesmí ovlivňovat jinou osobu (včetně zástupců veřejných institucí) za účelem získání neoprávněné výhody pro společnost či skupinu a jednotlivce. Zaměstnanci jsou povinni řídit se předpisy a pravidly týkající se veřejné soutěže, veřejných a státních zakázek a dotací. Zaměstnanci se nesmí účastnit manipulování zakázek, nekalosoutěžních praktik ani jiných podob nedovoleného narušování hospodářské soutěže. Zaměstnanci nesmí přímo ani nepřímo nabízet, dávat, požadovat, přijímat ani schvalovat úplatky, přičemž za úplatek je považováno i nabízení či realizování plateb za vyřízení věci ve zkrácené lhůtě, než na kterou je zákonný nárok, a to jak samotnými zaměstnanci či na jejich popud prostřednictvím dalších osob. Zaměstnanci by měli být obezřetní také při dávání či přijímání darů, kdy je třeba pečlivě zvážit, zda by nemohly být chápány jako úplatek. Výjimku tvoří drobné méně hodnotné dárky společnosti s jejím logem. Zaměstnanci nesmí v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch zjednat některému dodavateli, soutěžiteli přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů. Stejně tak nesmí za těchto okolností žádat, přijmout nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch.

Zaměstnanci se nesmí dopustit pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží, a to zejména tím, že lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přimějí jiného, aby se zdržel účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži; jinému poskytnou, nabídnou nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži žádají nebo přijmou majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži; nebo na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu.

VI. Střet zájmů

Zaměstnanci mají v rámci svých pracovněprávních vztahů jednat tak, aby jejich rozhodnutí byla v nejlepším zájmu společnosti nehledě na jejich osobní prospěch. Zaměstnanci jsou tak povinni starat se o to, aby nedocházelo ke střetu jejich osobních zájmů se zájmy společnosti. Riziko hrozí zejména ve vztazích se subjekty, které jsou ve vztahu k zaměstnancům zároveň osobami blízkými. Pokud zaměstnanec zjistí, že by mohlo dojít ke střetu zájmů nebo pokud k němu již došlo, je povinen o této situaci spravit svého nadřízeného, který učiní nezbytná opatření k zamezení střetu zájmů a informuje vedení společnosti.

Zaměstnanci a osoby jim blízké by neměli uzavírat obchody se subjekty, které jsou v obchodněprávním vztahu se společností, jestliže by jim z toho mohly vzniknout jisté výhody. Současně by zaměstnanci vedle své práce pro společnost neměli vykonávat další činnosti, které by mohly negativním způsobem ovlivnit plnění jejich pracovních povinností pro společnost.

VII. Ochrana majetku, obchodního tajemství, důvěrných informací a osobních údajů

Zaměstnanci jsou povinni chránit majetek společnosti, ať se jedná o movitý, nemovitý majetek nebo duševní vlastnictví. Zaměstnanci jsou povinni respektovat obchodní tajemství společnosti a nevyzradit ho neoprávněným osobám. Zaměstnanci nesmí vynášet důvěrné informace a další skutečnosti, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem své práce pro společnost a učiní nezbytná opatření, aby se takové informace a skutečnosti nedostaly k osobám, které na ně nemají nárok. Jedná se například o vztahy s obchodními partnery, znění uzavíraných smluv, obchodní strategii, cenovou politiku a stav financí společnosti, pracovní a platební podmínky zaměstnanců.

Zaměstnanci nesmí neoprávněně zveřejnit, zpřístupnit nebo sdělit třetí osobě informaci dosud nikoli veřejně přístupnou, jejíž zveřejnění je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním styku, a způsobí tím větší škodu nebo jiný závažný následek nebo tím opatřit sobě nebo jinému větší prospěch, ani nesmí neoprávněně užít informaci dosud nikoli veřejně přístupnou, kterou získali při výkonu svého zaměstnání nebo funkce nebo jinak a jejíž zveřejnění je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním styku, tím, že uskuteční nebo dají podnět k uskutečnění smlouvy nebo operace v obchodním styku, a způsobí tím větší škodu nebo jiný závažný následek nebo tím opatří sobě nebo jinému větší prospěch.

Zaměstnanci jsou povinni se starat o to, aby osobní údaje, se kterými přijdou do styku, byly využiti pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, ať už se to týká shromažďování, uchovávání nebo dalšího nakládání s těmito údaji. Zaměstnanci nesmí, byť i z nedbalosti, porušit státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.

VIII. Dodržování kodexu

Zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady stanovené tímto Kodexem a jsou odpovědní za porušení svých povinností vyplývajících pro ně z Kodexu. Jestliže zaměstnanec zjistí porušení nebo hrozbu porušení Kodexu, je jeho povinností o tom bez prodlení informovat vedení společnosti. Vůči zaměstnanci, který v dobré víře na porušení Kodexu upozorní, nesmí být z tohoto důvodu vedeny žádné odvetné kroky.